Barcelona có 707,5 triệu Euro trong 1 tháng, và vẫn còn nữa…

Barcelona có 707,5 triệu Euro trong 1 tháng, và vẫn còn nữa…

Đòn bẩy kinh tế thứ ba đã được Barcelona kích hoạt vào thứ hai, ngày đầu tiên của tháng 8. Chủ tịch